KŐSZIKLA

GYÜLEKEZET

DUNAÚJVÁROSbal-galamb.gif

 
MENÜ

 

Szeretet, szeretet, szeretet ....

 

A szeretet parancsolata

szeretet.jpg

Honlapunk fejlécében ez áll: Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szeretlek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. (János 13,34. 35.) ...Szeresd felebarátodat, mint temagadat. (Máté 19,19.)

"Az Ige arra tanít, hogy úgy szeressük a felebarátunkat, mint saját magunkat. Csak azt tedd a felebarátoddal, amit szertnél, hogy veled tegyenek. Csak olyan dolgokat mondj másokról, amit szeretnél, hogy rólad is mondjanak. Amikor lehetőséged van, hogy segíts másokon, tedd meg, hogy szükséges időben neked is jöjjön a segítség. Oszd meg a szívedben lévő szeretetet, mert a szeretet csak megosztva tud hatalmasra növekedni. A Biblia a szeretet törvényét királyi törvénynek nevezi, mert ha a szeretet törvényét betartod akkor még (ezáltal) az Ószövetség törvényeit is beteljesíted. Nem fogsz (meg sem fordul a fejedben) lopni a máséból mert szeretet van a szívedben. Nem fogsz hazudni másoknak (meg sem fordul a fejedben), mert szeretet van a szívedben. A szeretetnek tehát nincs szüksége a többi törvényre, mert a szeretet törvénye betölti az összes törvényt, ha tényleg van benned őszinte szeretet."

(Jim Sanders* Az Evangélium dióhéjban)

 

Pál levele

A lényeget,  Pálnak a Korintusbeliekhez írt levelében, a szeretet dícsérete tartalmazza (I.Korint.13):

 

" Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem és ha a testemet tűzre adom is szeretet pedig nincsen énbennem, semmi hasznom abból."

" A szeretet hosszútűrő , kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás: De amikor eljön a teljesség, a rész szerint valók eltöröltetnek. "

"Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, ahogy Isten ismer engem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet."


 


A keresztény szeretet mai minősége

Korunk uralkodó felfogásával szemben a valódi szeretet nem elsősorban érzelem, hanem a másik javának akarása és tevőleges cselekvés annak érdekében. A Keresztény szeretet a szeretet megvilágosult minősége. A megvilágosulás személyhez kötött, Jézus Krisztus személyéhez, Isten személyéhez.

A keresztény szeretet irányt ad az értelemnek, ezért nem tekinthető valamiféle mellékterméknek a magasabb rendűnek vélt tudás mellett. A tettek a tudás nélkül világtalanok, a tudás tettek híján terméketlen. A keresztény szeretet az értelemben gazdag, az értelem pedig a szeretetben teljes.

Az így, helyesen felfogott szeretet pedig feltételezi, hogy reális képünk van magunkról és a másikról. Más szóval: a szeretetnek az igazságban kell gyökereznie. Ellenkező esetben a szeretet merő szentimentalizmussá fajul.

Az igazság itt - természetesen - az Istentől kapott Igazság. Krisztus révén ismertük meg az emberi valódi természetét, csakis Krisztus fényében lehet reális emberképünk. Nem ködös idealizmus, hanem - éppen ellenkezőleg - a legkeményebb realizmus, hogy az ember csak Isten megelőlegezett szeretete és saját maga Istennek és felebarátainak „ajándékozása" által válhat valóban önmagává.

 

Az igazságnak ezért két feladata van a szeretettel kapcsolatban:

• Egyrészt az értelem és a hit fénye megőrzi a keresztény szeretetet annak merő szentimentalizmussá válásától, kiüresedésétől. Bibliai érveléssel alátámasztva, amint Istenben azonos az Igazság (logosz) és a Szeretet (agapé), analóg módon csak akkor valódi az emberi szeretet, ha kapcsolódik az igazsághoz. A szeretet így igazán emberivé válik, keresztény szeretetté.

• Másodsorban az igazság mindenki számára megérthető volta által a szeretet közölhetővé válik mások számára. Így - ismét bibliai érveléssel - az igazság, azaz a logosz dia-logosszá, dialógussá válik.

 

Segítő Keresztény Szívek Szolgálat,  Dunaújváros, Kőszikla Gyülekezet

A keresztény szívek szeretete igazsággal való mély kapcsolata ad gondolati alapot ahhoz, hogy a szolgálatunk a társadalmi viszonyokat is értelmezze. Így az egyházunk szociális tanítása révén is tanúskodik Krisztusba vetett hitéről. A keresztény szívek szeretete az, ami elvezet a közjó szolgálatához, az arra érdemesek támogatásához is.

Az Igazságban gyökerező szeretet központi jelentőségének egy nagyon fontos következtetése a személyes és közösségi erkölcsiség elsődlegessége az intézményi megoldásokhoz képest: a fejlődés legbiztosabb útja nem az intézményrendszer, hanem az emberi erkölcsök, az emberi szívek megváltoztatása. Ezért hozta létre gyülekezetünk a  Segítő Keresztény Szívek Szolgálatot.

 

 

 

 


Hírek

 • Minden nap itt az idő az imára!

 • INTERNET TV Adások
 • Bövölködés

  HÓSEÁS 4,6: Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy ismeret nélkül való (KJV).
  Az ismeret hitet teremt bennünk, a hit pedig változásokat hoz az életünkben. A Bibliánk kijelentett tudást szolgáltat számunkra. E tanítás célja, hogy mindannyiunk felett megtörje a szükség és a hiány szellemét. Azoknál fog ez megtörténni, akik figyelmeznek. Isten azt akarja, hogy a gyülekezeteink és a pásztoraink gyarapodóak legyenek, és ez nem lehetséges anélkül, hogy maguk a gyülekezet tagjai gyarapodásra ne lépnének. (bövebben Bővölködés oldalunkon)

 • Szeretet

  "Az Ige arra tanít, hogy úgy szeressük a felebarátunkat, mint saját magunkat. Csak azt tedd a felebarátoddal, amit szertnél, hogy veled tegyenek. Csak olyan dolgokat mondj másokról, amit szeretnél, hogy rólad is mondjanak. Amikor lehetőséged van, hogy segíts másokon, tedd meg, hogy szükséges időben neked is jöjjön a segítség. Oszd meg a szívedben lévő szeretetet, mert a szeretet csak megosztva tud hatalmasra növekedni." (bővebben  a Szeretet oldalunkon)

   


  Az egészségmegőrzés mindennapi teendői:

  Az EGÉSZSÉG Imája

Asztali nézet