KŐSZIKLA

GYÜLEKEZET

DUNAÚJVÁROSbal-galamb.gif

 
MENÜ

Baranyai László

TANÍTÁS

 

1. Az Egyház feje: JÉZUS KRISZTUS.

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők… Ján.15:5

Az Anyaszentegyház, más néven Krisztus Gyülekezeti Teste sok tagból áll, amelybe valamennyi keresztény felekezet, egyház és gyülekezet beletartozik.

Az újjászületett keresztény hívők-fajra, nemre, és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül mindannyian az Úrhoz tartoznak. Aki nem kézzel épített templomokban lakik, hanem azoknak az embereknek a szívében, akik behívják Őt az életükbe. Isten a gyermekei számára helyet készített a világegyetem legmagasabb pontján. Efézus.2:5-6. Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg! És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.

Krisztus Gyülekezeti Teste

Jan.15.5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

Róm.12.5. Azonképpen sokan egy Test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk

1Kor.12.18. Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindegyiket, amint akarta.

1Kor.12.20. így azonban sok tag van ugyan, de egy test.

1Kor.12.27. Ti pedig a Krisztus Teste vagytok, es tagjai rész szerint.

Eféz.1:22-23. És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, mely az Ő Teste…

Eféz.2.20. Kik az apostoloknak és prófétáknak alapkövére lettetek építve, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztis.

Kol.1.18. És Ő a feje a Testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül:

Kol.2.19. És nem ragaszkodván a Főhöz, akiből az egész test, a kapcsok és kötelek által ellátva és egybeszerkesztve, növekedik az Isten szerint való növekedéssel.

A gyümölcs növekedése

A szeretet az újjáteremtett emberi szellemnek az első gyümölcse (Gal.5:22) melyet Krisztus bennünk levő élete hoz létre. Képzeljünk el egy gyümölcsfát. Hol nő a gyümölcs? A gyümölcs az ágakon nő. Jézus a fát, szőlőtövet használta példaként.(Ján.15.5.) Kik az ágak? Mi vagyunk. Ebből fakadóan nekünk kell jó gyümölcsöket teremni. Hogyan növekszik a természetes gyümölcs az ágon? Tápanyagot kap a fa törzséből, a szőlővesszőből. A törzsben lévő élet kiárad az ágakra. Ugyanez történik a szellemvilágban is. Isten az élet. Isten a szeretet. Az Ő szeretete kiárad a hívökre, az ágakra.

A szeretet, mint gyümölcs növekszik. A gyümölcs nem teljesen kifejletten és éretten jelenik meg az ágakon. A gyümölcs növekedéséhez időre van szükség. János a szeretet gyümölcsének beéréséről tanít (1Ján.2:5) Aki pedig megtartja az Ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Isten családjában mindenkinek megadatott az isteni szeretet, mert a nélkül nem tartozhatunk a mennyei családhoz.

Azok az emberek, akik nem gyakorolják a szeretetet és megengedik a testüknek, a külső emberüknek, hogy gyűlölködjön, olyanok, mint az ember, aki egyetlen talentumát is elásta a földbe.(Mát.25:25) A Biblia azt mondja, hogy az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Az isteni szeretet a szívünkbe a szellemünkben a belső emberben van.

A szellemednek kell uralkodni a tested felett. Isten családja szeretet család. Isten családjának a szeretet törvénye pedig ez: Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek: amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ján.13.34. Ha közösségben akarsz lenni a te Atyáddal, ha Istennel akarsz járni, ha szent egészségben akarsz élni, akkor szeretetben kell járnod, mert Isten maga a szeretet.

Amikor újjászülettünk (üdvözültünk) egy új szellemi emberré váltunk, Isten életének és természetének részesei lettünk. Isten maga a szeretet, tele kegyelemmel és irgalommal. Ő jóságos és igazságos. Nekünk ugyanezek a képességek és tulajdonságok megvannak az újjáteremtett szellemünkben. Az Atya csak olyan dolgokat kér tőlünk, amiről tudja, hogy képesek vagyunk megtenni. A szeretetben járás nemcsak a hívőkkel való kapcsolatunkra utal, hanem mindazokra, akik még nem találkoztak Jézussal.

Sok esetben olyan nehezünkre esik szeretetben járni és megbocsátani, hogy csak az Úr megerősítése által vagyunk képesek rá. Dicsőség Istennek Ő azt mondta, hogy meg tudjuk tenni! Hallelúja! Mindennap tudjuk gyakorolni a szeretet és megbocsátás cselekedeteit, mert Jézus szavai erőt és hitet adnak (János.15:15-17.)

Nem mondalak többé titeket szolgáknak: mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura: titeket pedig barátaimnak mondottalak: mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon: hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Ámen.

Hírek

 • Minden nap itt az idő az imára!

 • INTERNET TV Adások
 • Bövölködés

  HÓSEÁS 4,6: Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy ismeret nélkül való (KJV).
  Az ismeret hitet teremt bennünk, a hit pedig változásokat hoz az életünkben. A Bibliánk kijelentett tudást szolgáltat számunkra. E tanítás célja, hogy mindannyiunk felett megtörje a szükség és a hiány szellemét. Azoknál fog ez megtörténni, akik figyelmeznek. Isten azt akarja, hogy a gyülekezeteink és a pásztoraink gyarapodóak legyenek, és ez nem lehetséges anélkül, hogy maguk a gyülekezet tagjai gyarapodásra ne lépnének. (bövebben Bővölködés oldalunkon)

 • Szeretet

  "Az Ige arra tanít, hogy úgy szeressük a felebarátunkat, mint saját magunkat. Csak azt tedd a felebarátoddal, amit szertnél, hogy veled tegyenek. Csak olyan dolgokat mondj másokról, amit szeretnél, hogy rólad is mondjanak. Amikor lehetőséged van, hogy segíts másokon, tedd meg, hogy szükséges időben neked is jöjjön a segítség. Oszd meg a szívedben lévő szeretetet, mert a szeretet csak megosztva tud hatalmasra növekedni." (bővebben  a Szeretet oldalunkon)

   


  Az egészségmegőrzés mindennapi teendői:

  Az EGÉSZSÉG Imája

Asztali nézet