KŐSZIKLA

GYÜLEKEZET

DUNAÚJVÁROSbal-galamb.gif

 
MENÜ

FELHÍVÁS amihez mi is csatlakoztunk

Krisztus Ősi Egyháza, Válág IMAHÉT 2011 január 18-25

Genf – 2011-ben a világszerte a keresztények egységéért tartanak ökumenikus imahetet, és a jeruzsálemi első keresztény egyház eredetével fognak foglalkozni. Az Egyházak Világtanácsának közleménye szerint arra az időszakra fognak emlékezni, amikor az egyház még valóban egységes volt. „Az az egység, amelyet korunkban keresünk, nem csak egy absztrakt koncepció” – hangsúlyozta az EVT főtitkára, Olav Fykse Tveit.

 

Az imahét alap koncepciója az ApCsel 2:42-47 ben van (Károli)

És részt vettek az apostolok tanításaiban és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és az imádkozásban.  Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tesznek vala.  Mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt  És jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt.

És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel.  Dícsérve az Istent, és az egész nép elõtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülõkkel.

Az eredeti angol szöveg fordítása talán jobban visszaadja a világ imahét célját :

Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imákban. Feljött mindenki, mert sok csodákat és jeleket is tettek az apostolok. Mindannyian akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt.

Eladták a tulajdonukat és az árukat, és szétosztották a bevételt is, annak akinek éppen szüksége volt rá.  Sok időt töltöttek eggyüt a templomban, nap mint nap törtek kenyeret otthon, és mindenki megette az ételt örömmel. Nagylelkű szívvel, magasztalták az Istent, a jó hírt mondták az egész nép előtt. És nap mint nap az Úr szaporította a gyülekezetet, hogy száma növekedjen azoknak, akik üdvözülnek.

A felhívás fordítása itt olvasható

Page 1
Resources for Források
T T
HE HE
W W
EEK OF A EEK
P P
RAYER FOR A RAYER
C C
HRISTIAN HRISTIAN
U U
NITY Nösen
and throughout the year és egész évben
One in the apostles teaching, Az egyik az apostoli tanításban,
fellowship, breaking of bread közösségben, a kenyérnek megtörésében
and prayer és imádság
(cf. Acts 2:42) (Vö. ApCsel 2,42)
Jointly prepared and published by Közösen készített és közzétett
The Pontifical Council for Promoting Christian Unity A Pápai Tanács támogatása Keresztény Egység
The Commission on Faith and Order of the World Council of Churches A Bizottság a Hit és Rend a Egyházak Világtanácsa
Faith and Order Hit és Rend
Pontifical Council for Pápai Tanácsa
World Council of Churches Egyházak Világtanácsa
Promoting Christian Unity Keresztény egység elősegítése
PO Box 2100 PO Box 2100
VA – 00120 Cité du Vatican VA - 00120 Cité du Vatican
CH – 1211 Geneva 2 CH - 1211 Genf 2
office@christianunity.va office@christianunity.va
Switzerland Svájc
www.vatican.va www.vatican.va
infowcc@wcc-coe.org infowcc@wcc-coe.org
www.oikoumene.org www.oikoumene.org
Contents Tartalma
To those organizing the Week of Prayer for Christian Unity Azoknak megszervezése hete Ima a keresztény egységért
1 1
Biblical text Bibliai szöveg
2 2
Introduction to the theme for the year 2011 Bevezetés a témája a 2011-re
3 3
The preparation of the material for the Week of Prayer for Christian Unity 2011 A készítmény az anyag a hét Imádság keresztény egységért 2011
5 5
Introduction to the Ecumenical Worship Service Bevezetés az Ökumenikus Istentisztelet
6 6
Order of the Ecumenical Worship Service Rend az ökumenikus Istentisztelet
8 8
Biblical reflections and prayers for the eight days Bibliai gondolatok és imák a "nyolc napon belül"
12 12
Additional worship resources from Jerusalem További imádják források Jeruzsálemben
20 20
Ecumenical Life in Jerusalem Ökumenikus Élet Jeruzsálem
23 23
Themes 1968-2011 Témák 1968-2011
25 25
Key dates in the history of the Week of Prayer for Christian Unity Írjuk történelmi dátumai a hét Imádság keresztény egységért
29 29
Scripture quotations: Szentírás idézet:
The scripture quotations contained herein are from The New Revised Standard Version of the A szentírás idézetek található itt a The New felülvizsgált standard verziója
Bible, copyright © 1989, 1995, by the Division of Christian Education of the National Council Biblia szerzői © 1989, 1995, az osztály a keresztény nevelés a Nemzeti Tanács
of the Churches of Christ in the United States of America, and are used with permission. Az egyházak Krisztus az Amerikai Egyesült Államokban, és engedély alapján használja. All Minden
rights reserved. jog fenntartva.
1 1
To those organizing the Week of Prayer for Christian Unity Azoknak megszervezése hete Ima a keresztény egységért
The search for unity: throughout the year A keresés egység: egész évben
The traditional period in the northern hemisphere for the Week of Prayer for Christian Unity is A hagyományos időszak az északi féltekén a hét Ima a Keresztény Egység a
18-25 January. Január 18-25. Those dates were proposed in 1908 by Paul Wattson to cover the days between Ezeket a dátumokat javasolt 1908-ban Paul Wattson fedezésére közötti napok
the feasts of St Peter and St Paul, and therefore have a symbolic significance. Az ünnepek Szent Péter és Szent Pál, és ezért van egy szimbolikus jelentősége. In the southern A déli
hemisphere where January is a vacation time churches often find other days to celebrate the week féltekén, ahol január a vakáció ideje egyházak gyakran más napon ünnepelni a héten
of prayer, for example around Pentecost (suggested by the Faith and Order movement in 1926), az imádság, mint például mintegy Pünkösd (javasolt a Faith and Order mozgalom 1926),
which is also a symbolic date for the unity of the church. amely szintén egy szimbolikus dátum egységéért a templom.
Mindful of this flexibility concerning the date, we encourage you to understand the material Szem előtt tartja ezt a rugalmasságot időpontjáról szóló, javasoljuk, hogy megértsék az anyagot
presented here as an invitation to find opportunities throughout the whole year to express the Az itt bemutatott, mint egy felhívás találnak lehetőséget egész évben, hogy kifejezzék a
degree of communion which the churches have already reached, and to pray together for that full fokú közösség, amely az egyházak már elérték, és imádkozzanak együtt, hogy a teljes
unity which is Christs will. egység, amely Krisztus akarata.
Adapting the text Alkalmazkodás a szöveg
This material is offered with the understanding that, whenever possible, it will be adapted for use Ez az anyag kínálják azzal a felfogással, hogy amennyiben lehetséges, akkor a felhasználásra alkalmas
at the local level. helyi szinten. In doing this, account must be taken of local liturgical and devotional practice, Ennek során figyelembe kell venni a helyi liturgiai és vallásos gyakorlat,
and of the whole social and cultural context. és az egész társadalmi és kulturális kontextusban. Such adaptation should normally take place Az ilyen hozzáigazítás általában sor
ecumenically. ecumenically. In some places ecumenical structures are already set up for adapting the material. Egyes helyeken ökumenikus struktúrák már létrehozott kiigazítására az anyagot.
In other places, we hope that the need to adapt it will be a stimulus to creating such structures. Más helyeken, reméljük, hogy alkalmazkodni kell, hogy ösztönzőleg hat az ilyen struktúrák létrehozására.
Using the Week of Prayer material Használata hete Ima anyag
° For churches and Christian communities which observe the week of prayer together through a ° egyházak és keresztény közösségek, amelyek figyelembe a hét az ima, valamint egy
single common service, an order for an ecumenical worship service is provided. egyetlen közös szolgáltatás, annak érdekében, egy ökumenikus istentisztelet szolgáltatást nyújtják.
° Churches and Christian communities may also incorporate material from the week of prayer ° egyházak és keresztény közösségek is bele anyagot a hét az ima
into their own services. a saját szolgáltatásokat. Prayers from the ecumenical worship service, the eight days, and the Imádságok a ökumenikus istentisztelet, a "nyolc napon", és a
selection of additional prayers can be used as appropriate in their own setting. kiválasztása további imát lehet használni megfelelően a saját környezetben.
° Communities which observe the week of prayer in their worship for each day during the week ° közösségekből áll, amelyek figyelembe a hét az ima a saját istentiszteleti minden nap a héten
may draw material for these services from the eight days. veheti anyagot ezeknek a szolgáltatásoknak a "nyolc napon belül".
° Those wishing to do Bible studies on the week of prayer theme can use as a basis the biblical ° Azok, akik nem bibliaórákat a héten az imádság téma használni alapján a bibliai
texts and reflections given in the eight days. szövegek és a tükröződés miatt a nyolc nap. Each day the discussions can lead to a closing period Minden nap a tárgyalások vezethetnek a záró időszak
of intercessory prayer. A közbenjáró ima.
° Those who wish to pray privately may find the material helpful for focusing their prayer ° Azok, akik szeretnének imádkozni magántulajdonban találja az anyagot hasznos élességállítás imájukat
intentions. szándékait. They can be mindful that they are in communion with others praying all around the Ezek lehetnek szem előtt, hogy a közösségben másokkal imádkozott az egész
world for the greater visible unity of Christs church. világban a nagyobb látható egysége Krisztus egyházának.
2 2
Biblical text Bibliai szöveg
Acts 2:42-47 ApCsel 2:42-47
They devoted themselves to the apostles teaching and fellowship, to the breaking of bread and Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és
the prayers. az imákat.
Awe came upon everyone, because many wonders and signs were being done by the apostles. Awe jött fel mindenkit, mert sok csodákat és jeleket is tesznek az apostolok. All Minden
who believed were together and had all things in common; they would sell their possessions and akik hittek, együtt voltak, és volt mindenük közös; fogják eladni a birtokhoz és a
goods and distribute the proceeds to all, as any had need. áruk és terjesztheti a bevételt is, amint éppen szükség volt rá. Day by day, as they spent much time Nap mint nap, mert sok időt töltött
together in the temple, they broke bread at home and ate their food with glad and generous hearts, össze a templomban, törtek kenyeret otthon, és megette az ételt örömmel és nagylelkű szívvel,
praising God and having the goodwill of all the people. magasztalták az Istent, és akik a goodwill az egész nép. And day by day the Lord added to their És nap mint nap az Úr hozzá, hogy
number those who were being saved. száma azok, akik nem menthető

Hírek

 • Minden nap itt az idő az imára!

 • INTERNET TV Adások
 • Bövölködés

  HÓSEÁS 4,6: Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy ismeret nélkül való (KJV).
  Az ismeret hitet teremt bennünk, a hit pedig változásokat hoz az életünkben. A Bibliánk kijelentett tudást szolgáltat számunkra. E tanítás célja, hogy mindannyiunk felett megtörje a szükség és a hiány szellemét. Azoknál fog ez megtörténni, akik figyelmeznek. Isten azt akarja, hogy a gyülekezeteink és a pásztoraink gyarapodóak legyenek, és ez nem lehetséges anélkül, hogy maguk a gyülekezet tagjai gyarapodásra ne lépnének. (bövebben Bővölködés oldalunkon)

 • Szeretet

  "Az Ige arra tanít, hogy úgy szeressük a felebarátunkat, mint saját magunkat. Csak azt tedd a felebarátoddal, amit szertnél, hogy veled tegyenek. Csak olyan dolgokat mondj másokról, amit szeretnél, hogy rólad is mondjanak. Amikor lehetőséged van, hogy segíts másokon, tedd meg, hogy szükséges időben neked is jöjjön a segítség. Oszd meg a szívedben lévő szeretetet, mert a szeretet csak megosztva tud hatalmasra növekedni." (bővebben  a Szeretet oldalunkon)

   


  Az egészségmegőrzés mindennapi teendői:

  Az EGÉSZSÉG Imája

Asztali nézet